phép lạ

Tôi đọc một đoạn rất ngắn trong một cuốn sách rất dài, nhớ ý nhưng quên văn. Bây giờ cầm cuốn Citadelle của Saint-Exupéry lên lật hoài cũng không sao tìm ra, sách dầy một ngàn trang. Tôi chỉ có thể kể lại ý:

“Có một nhà tu, meditate và cầu nguyện gần suốt đời, cuối cùng vẫn còn một chút hoang mang không biết Chúa có hay không có. Thầy mới xin Chúa: ‘Khi con mở mắt ra, hãy cho chiếc lá trước mặt con lay động dù trời im gió, chỉ lay một ly thôi, thì lòng con sẽ được thanh thản vì biết rằng có Chúa.’

Thầy tu mở mắt ra, và chiếc lá không lay động một ly nào cả.”

Xin thêm một câu của Lagerkvist trong cuốn Barabbas:

“Ông [Christ] đã dùng quyền năng của mình bằng cách kỳ lạ nhất. Dùng bằng cách không dùng, (…)”

a) Phép lạ nhỏ nào cũng làm cho phép lạ lớn - là các qui luật vật lý - bị sai và không còn là phép lạ nữa

b) Tạo ra mọi thứ như chúng là, để cho mọi việc tự xảy ra theo qui luật của nó (pháp) không can thiệp.